اختصاصی
ترجمه آبجکتیو کارت سامرهیتJAMES(دنیل جیمز)😍
________________________
SILKY SKILLS
‼️در دو مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIOANLیا بالاتر)،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVESیا بیشتر یک پاس گل کسب کنید✅😊
________________________
WEAK FOOT WONDER
‼️در یک مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،دو گل و دو پاس توسط بازیکنانی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOTیا بیشتر کسب کنید✅😏
________________________
PREMIER PASSER
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)پانزده پاس گل توسط بازیکنان لیگ جزیره کسب کنید✅😉
________________________
WINNING THE BATTLE
‼️در هفت مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)که در آنها پیروز میشوید،در هر بازی توسط بازیکنان لیگ جزیره یک گل به ثمر برسانید✅🔥
________________________
ترجمه

خرید کوین فیفا