اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو فات برثدی  Choudhury 😍
~~~~~~~
ANCHOR MAN ASSISTS
‼️پنج پاس گل توسط هافبک دفاعی ها(CDM) در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید ✅👌
~~~~~~~
WICKED WEAK FOOT
‼️سه گل حرفه ای(R1+شوت) توسط بازیکنان حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️ WEAKFOOT در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅😏
~~~~~~~
PREMIER PARTY
‼️یازده گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅✌️
~~~~~~~
STEADY SUCCESS
‼️هشت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از شش بازیکن لیگ جزیره استفاده کنید✅😉
~~~~~~~
FOX IN THE BOX
‼️یک گل در چهارده بازی جداگانه توسط بازیکنان انگلیسی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~

خرید کوین فیفا