ترجمه آبجکتیو

📢ترجمه کارت سامرهیتFRNANDES(برونو فرناندز)😍در بخش SEASON OBJECTIVES


_______________________
RIVALS 5
‼️پنج مسابقه رایولز را ببرید تا کارت بهترین بازیکن ماه فرناندز90را دریافت کنید✅👌
___________________
4X4 FINISHER
‼️در سه مسابقه رایولز،به طوری که فرناندز90فیکس باشد،در هر بازی توسط بازیکنی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVESو حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOT یک گل به ثمر برسانید✅😉
___________________
PRIMER LEAGUE PULSE
‼️هشت مسابقه رایولز،به طوری که فرناندز90و حداقل شش بازیکن لیگ جزیره ای در ترکیب فیکس باشد،به اتمام برسانید تا کارت سامر هیت فرناندز91را دریافت کنید✅✌️
___________________
THREAD THE NEEDLE
‼️در دو مسابقه رایولز،در هر بازی توسط فرناندز91یک پاس گل کسب کنید✅😊
___________________
MAGICIAN FROM MAIA
‼️در دو مسابقه رایولز به طوری که حداقل چهار بازیکن پرتغالی فیکس باشند،در هر بازی با فرناندز91یک گل و یک پاس گل کسب کنید✅🤗
___________________
PLAYING FOR PORTUGAL
‼️ده مسابقه رایولز را با فرناندز91و حداقل چهار بازیکن پرتغالی که در تیم خود فیکس هستند،به اتمام برسانید تا فرناندز92با ویک فوت پنج را دریافت کنید✅🔥
___________________
BRUNO BLAST
‼️در دو مسابقه رایولز،در هر بازی توسط فرناندز92 یک گل در خارج از محوطه جریمه به ثمر برسانید✅😏
___________________
WINNING PASS
‼️در سه مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط فرناندز92یک پاس گل کسب کنید✅😬
___________________
FABULOUS FERNANDES
‼️در هشت مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط فرناندز92یک گل به ثمر برسانید✅🤟
___________________
با انجام این نه آبجکتیو میتوانید کارت سامر هیت فرناندز94را دریافت کنید✅🙏

 

خرید کوین فیفا