اختصاصی ترجمه
ترجمه تکمیل کردن آبجکتیو کارت پلیر مومنت هری کین😍😍
________________
WICKED WEAK FOOT
‼️در سه مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL یا بالاتر)،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOTیا بیشتر یک گل به ثمر برسانید✅👌
________________
THROUGH VISION
‼️در دو مسابقه رایولز،در هر بازی توسط بازیکنان لیگ جزیره یک پاس گل به صورت پاس عمق(🔺)کسب کنید✅👍
________________
ENGLISH ELEGANCE
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،در هر بازی توسط بازیکنان انگلیسی یک گل به صورت شوت کات دار(R1)به ثمر برسانید✅🔥
________________
PREMIER PROWESS
‼️در پنج مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط مهاجمان(CF,STلیگ جزیره یک گل به ثمر برسانید✅😍
________________

 

خرید کوین فیفا