📢ترجمه کارت سامر هیتMENDY(فرلاند مندی)😍در بخشSEASON OBJECTIVE
________________________
RIVAL 5
‼️پنج مسابقه رایولز را پیروز میشوید✅😍
جایزه:کارتFUTMAS(فاتمس)مندی با اورال85
________________________
SKILLED FOOTING
‼️در سه مسابقه رایولز،در هر بازی که در ترکیب اصلی خود مندی 85فیکس میباشد،توسط بازیکنانی دارای حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVESیا بیشتر و ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOT یک گل به ثمر برسانید✅😏
______________________
LALIGA LINEUP
‼️ده مسابقه رایولز را به همراه حداقل شش بازیکن لالیگا یا بیشتر و کارت فرلاند مندی 85شروع کنید✅☺️
جایزه:کارت سامر هیت مندی با اورال87
______________________
CURATED CROSSING
‼️در سه مسابقه رایولز،در هر بازی توسط کارت سامر هیت فرلاند مندی87 یک پاس گل به صورت سانتر کردن کسب کنید✅🤗
______________________
FERLAND FORCE
‼️در دو مسابقه رایولز که در ترکیب اصلی خود مندی87فیکس باشد،در هر بازی توسط بازیکنی فرانسوی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVESیا بیشتر و ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOT یک گل در خارج از محوطه جریمه به ثمر برسانید✅🔥
_____________________
FRENCH FORMATION
‼️دوازده مسابقه رایولز را که در آن مندی87و حداقل شش بازیکن فرانسوی یا بیشتر در ترکیب، فیکس باشند✅💪
جایزه:کارت سامر هیت مندی با اورال89 به همراه⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVES🔥
________________________
WINNING WIN_BACK
‼️در چهار مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط فرلاند مندی89 یک گل به ثمر برسانید✅😚
________________________
CLEAN SHEET SUCCESS
‼️یک مسابقه رایولز را با پیروزی به اتمام برسانید به طوری که در ترکیب اصلی خود فرلاند مندی89 در ترکیب فیکس باشد،بازی را بدون هیچ گل خورده و حداقل با اختلاف دو گل یا بیشتر ببرید✅😬
_______________________
MASTERO MENDY
‼️در ده مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط فرلاند مندی89 یک پاس گل کسب کنید✅👌

 

خرید کوین فیفا