اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو کارت مومنت جیرو😍
~~~~~~~~~~~~~~
SMART SETUP
‼️دو پاس گل به صورت سانتر(🔴)توسط وینگرهای چپ(LW) در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅😎
~~~~~~~~~~~~~~
PUSKAS PERFECTION
‼️یک گل حرفه ای(R1+شوت) در سه بازی جداگانه توسط بازیکنان فرانسوی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🤤
~~~~~~~~~~~~~~
PREMIER CLASS
‼️ده گل توسط مهاجمان(CF,ST) لیگ جزیره در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅✌️
~~~~~~~~~~~~~~
FRENCH FINERY
‼️هشت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از دو بازیکن فرانسوی استفاده کنید✅😉
~~~~~~~~~~~~~~
SCORING WITH SIGNIFICANCE
‼️یک گل در پانزده بازی توسط بازیکنان لیگ جزیره در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا