اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو FOUNDATIONS کارت های CONNOLLY,HENDRICK,ORGAN 😍
~~~~~~~~~~~~~~
SHAMROCK SCORERS
‼️ده گل توسط بازیکنان ایرلندی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید؛در ترکیب فیکس خود حداقل از چهار بازیکن ایرلندی استفاده کنید✅👌
~~~~~~~~~~~~~~
IRISH INSTINCT
‼️شش پاس گل به صورت پاس عمق(🔺) توسط بازیکنان ایرلندی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید؛در ترکیب فیکس خود حداقل از چهار بازیکن ایرلندی استفاده کنید ✅😏
~~~~~~~~~~~~~~
PADDY’S DAY PLAY
‼️چهارده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به اتمام برسانید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از چهار بازیکن ایرلندی استفاده کنید✅✌️
~~~~~~~~~~~~~~
GREEN GLORY
‼️هشت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید؛در ترکیب فیکس خود حداقل از چهار بازیکن ایرلندی استفاده کنید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا