اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت هدلاینرز کونا😍
______________
RAISING THE HEAT
‼️ یک گل از خارج از محوطه جریمه در مسابقات
Live FUT Friendly: Headliners Challenge
به ثمر برسانید و آن بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅👌
____________
SCORCHING SAMBA
‼️در هر بازی حداق یک گل و یک پاس گل توسط بازیکنان برزیلی در دو مسابقه
Live FUT Friendly: Headliners Challenge
کسب کنید.باید هر دو بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅🙏
_____________
THROUGH TEMPERATURE
‼️یک پاس گل در سه بازی جداگانه توسط بازیکنان با حداقل ویک فوت چهار ستاره در مسابقات
Live FUT Friendly: Headliners Challenge
کسب کنید.باید هر سه بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅😍
____________
HEADLINE HERO
‼️چهار بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Headliners Challenge
با پیروزی به اتمام برسانید✅😋
______________
SCORING STREAK
‼️یک گل در ده بازی جداگانه توسط بازیکنان بوندسلیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: Headliners Challenge
به ثمر برسانید✅🔥
_____________

خرید کوین فیفا