اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت هکتور بِیِرین😍
______________
PREMIER LEAGUE WINS
‼️پانزده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید. باید در ترکیب فیکس خود با یازده بازیکن لیگ جزیره مچ را استارت کنید✅😎
______________
SCORING PROWESS
‼️سی گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در هر تعداد بازی از هر نوع مسابقه ای به ثمر برسانید✅🤤
______________
ASSIST KINGS
‼️بیست پاس گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در هر تعداد بازی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅😍
______________
PREMIER RANGE
‼️چهار پاس گل توسط بازیکنان لیگ جزیره به صورت سانتر(🔴) در چهار بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅😋
______________
FEELING FINESSE
‼️در شش بازی جداگانه توسط بازیکنان لیگ جزیره یک گل در هر بازی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثم برسانید✅🔥
__________

خرید کوین فیفا