اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو ICON SWAPS ONE NATION😍
__________________
THE THREE LIONS
‼️هفت بازی را در مسابقات
Live fut friendly: One nation
را با پیروزی به اتمام برسانید.باید فقط از بازیکنان انگلیسی در ترکیب استفاده کنید✅✌️
_________________
SELECAO
‼️هفت بازی را در مسابقات
Live fut friendly: One nation
را با پیروزی به اتمام برسانید.باید فقط از بازیکنان برزیلی در ترکیب استفاده کنید✅😏
_________________

خرید کوین فیفا