اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو ICON SWAPS😍
_________________
SILVERS
‼️شش مسابقه اسکواد بتل با حداقل سطح WORLD CLASS با یازده بازیکن سیلور، بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅🤨
_________________
UCL
‼️شش مسابقه اسکواد بتل با حداقل سطح WORLD CLASS با یازده کارت UCL ، بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅👊
_________________
LIGA NOS
‼️شش مسابقه اسکواد بتل با حداقل سطح WORLD CLASS با یازده بازیکن لیگ پرتغال، بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅🤟
_________________
LES BLEUS
‼️شش مسابقه اسکواد بتل با حداقل سطح WORLD CLASS با یازده بازیکن فرانسوی، بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅💪
_________________
ONE CLUB WONDERS
‼️شش مسابقه اسکواد بتل با حداقل سطح WORLD CLASS با یازده بازیکن فرست اونر(صاحب اول کارت ها خودتون باشید)، بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅🤐
_________________
WEEKEND LEAGUE
‼️هجده بازی را در ویکند با پیروزی به اتمام برسانید✅🔥
_________________

خرید کوین فیفا