اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو LEAGUE PLAYER نِوِس 😍
~~~~~~~~~~~~~~~
PREMIER LEAGUE WINS
‼️پانزده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید،در ترکیب فیکس خود از یازده بازیکن لیگ جزیره استفاده کنید✅👌
~~~~~~~~~~~~~~~
SCORING PROWESS
‼️سی گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅😏
~~~~~~~~~~~~~~~
ASSIST KINGS
‼️بیست پاس گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅✌️
~~~~~~~~~~~~~~~
PREMIER RANGE
‼️یک پاس گل از طریق سانتر(🔴) توسط بازیکنان لیگ جزیره در چهار بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅😉
~~~~~~~~~~~~~~~
FEELING FINESSE
‼️یک گل کات دار(R1+شوت)توسط بازیکنان لیگ جزیره در شش بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا