اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت رکورد بریکر رودریگو😍
__________________
HAT-TRICK HERO
‼️حداقل سه گل توسط بازیکنان برزیلی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید،باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅🤩
__________________
SETUP SKILLS
‼️هشت پاس گل بازیکنان دارای حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVES یا بیشتر در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅🙏
__________________
LALIGA LESSONS
‼️سیزده گل در بازی های جداگانه توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅😍
__________________
HEROIC HEADING
‼️توسط هر بازیکنی، سه گل با ضربه سر در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅😋
__________________
WINNING STREAK
‼️هفت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅🔥
__________________

خرید کوین فیفا