اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس آنتونی😍
~~~~~~~
VENOMOUS VOLLEY
‼️یک گل به صورت ضربه والی در سه بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز به ثمر برسانید ✅👌
~~~~~~
DOUBLE DELIGHT
‼️دو گل در دو بازی جداگانه توسط بازیکنان برزیلی در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CLASS)
یا رایولز به ثمر برسانید ✅😏
~~~
CROSSING CLASS
‼️یک پاس گل در سه بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز کسب کنید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از پنج بازیکن لیگ هلند استفاده کنید ✅✌️
~~~~~~~
SKILLED SCORER
‼️یک گل در هفت بازی جداگانه توسط بازیکنان با حداقل اسکیل موو ⭐️⭐️⭐️⭐️ در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CALSS) یا رایولز به ثمر برسانید و بازی را با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا