اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس بامفرد😍
~~~~~~~~~~~~~
SUPREME STRIKES
‼️دوازده گل توسط ST های انگلیسی در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز کسب کنید ✅👌
~~~~~~~~~~~~~
PREMIER PASSING
‼️یک پاس گل در سه بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CLASS)
یا رایولز کسب کنید؛باید در ترکیب فیکس خود از یازده بازیکن لیگ جزیره استفاده کنید ✅😏
~~~~~~~~~~~~
LIGHTING UP LEEDS
‼️یک گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در هفت بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز به ثمر برسانید ✅✌️
~~~~~~~~~~~~~
ELLAND ROAD ELEGANCE
‼️یک گل کات دار (R1+شوت) توسط بازیکنان انگلیسی در دوازده بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CLASS)یا رایولز به ثمر برسانید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا