اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس رودری😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~
UNLOCKING THE DEFENCE
‼️سه پاس گل به صورت پاس عمق (🔺) در مسابقات
Live FUT Friendly: Premier Play
کسب کنید ✅👌
~~~~~~~~~~~~~~~~~
RANGED ROCKET
‼️دو گل از خارج از محوطه جریمه توسط هافبکان (CDM,CM,CAM) در مسابقات
Live FUT Friendly: Premier Play
به ثمر برسانید✅😏
~~~~~~~~~~~~~~~~
SWEET SIXTEEN
‼️شانزده گل در مسابقات
Live FUT Friendly: Premier Play
به ثمر برسانید ✅✌️
~~~~~~~~~~~~~~~~~
SERIAL WINNERS
‼️نه بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Premier Play
با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONSISTENTLY CLINICAL
‼️یک گل در چهارده بازی جداگانه توسط بازیکنان با حداقل ویک فوت ⭐️⭐️⭐️⭐️ یا بیشتر در مسابقات
Live FUT Friendly: Premier Play
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا