اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس کرونا😍
~~~~~~~~~~~
OFFENSIVE OVERLAP
‼️یک گل توسط بازیکنان لیگ پرتغال در سه بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح WORLD CLASS ) یا رایولزبه ثمر برسانید ✅👌
~~~~~~~~~~
PORTO PRO
‼️یک گل در دو بازی جداگانه توسط بازیکنان حداقل ویک فوت ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL)
یا رایولز به ثمر برسانید ✅😏
~~~~~~~
MEXICAN MAKER
‼️یک پاس گل توسط بازیکنان مکزیکی در سه بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز کسب کنید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از پنج بازیکن لیگ پرتغال استفاده کنید ✅✌️
~~~~~~~~~~~
FOUR STAR FINISH
‼️یک گل توسط بازیکنان حداقل ویک فوت ⭐️⭐️⭐️⭐️ در شش بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CALSS) یا رایولز به ثمر برسانید و بازی را با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا