اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس کیمپمبه😍
~~~~~~~~~~~
HEADING CLEAR
‼️دو گل با ضربه سر در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Lineup
به ثمر برسانید ✅👌
~~~~~~~~~~~~
DEFENSIVE DELIVERY
‼️چهار پاس گل توسط مدافعان (RB,LB,CB) در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Lineup
کسب کنید ✅😏
~~~~~~~~~~~~~
GOAL GETTER
‼️پانزده گل در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Lineup
به ثمر برسانید ✅✌️
~~~~~~~~~~~~~~~~
SUCCESSFUL SEVEN
‼️هفت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Lineup
با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~~~
FRENCH FINISHER
‼️یک گل توسط بازیکنان فرانسوی در سیزده بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Lineup
به ثمر برسانید ✅😍
~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا