اختصاصی ترجمه

ترجمه ابجکتیو رول بریکر فلینی🔥🔥
~~~~
BREAKING OUT
‼️یک گل در هفت بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Break Out
به ثمر برسانید ✅
~~~~
FORCEFUL ASSISTS
‼️چهار پاس گل توسط بازیکنانی که دارای PHYSICAL 75 هستند در مسابقات
Live FUT Friendly: Break Out
کسب کنید ✅
~~~~
MIDFIELD FINISHERS
‼️سه گل توسط هافبک ها (CDM,CM,CAM) در مسابقات
Live FUT Friendly: Break Out
به ثمر برسانید ✅
~~~~
BELGIAN BLEND
‼️چهار بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Break Out
با پیروزی به اتمام برسانید،باید حداقل یک بازیکن بلژیکی در ترکیب فیکس خود داشته باشید ✅
~~~~

خرید کوین فیفا