ترجمه ابجکتیو فاتیز بِیِرین 🔥🔥
~~~~~~~~~~~~~~~~
BELLERÍN BLAST
‼️چهار گل از خارج از محوطه جریمه در اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~~~~~
DEFENSIVE DELIVERY
‼️پنج پاس گل به صورت سانتر(⭕️)توسط مدافعین(CB,LB,RB) در اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CLASS) یا رایولز کسب کنید ✅
~~~~~~~~~~~~~~~~
FINESSE FINISH
‼️یک گل کات دار(R1+شوت)توسط بازیکنان اسپانیایی در هشت مسابقه اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CLASS) یا رایولز به ثمر برسانید و بازی را با پیروزی به اتمام برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~~~~~
PREMIER PRECISION
‼️یک گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در یازده مسابقه جداگانه اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز به ثمر برسانید

~~~~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا 22