اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو فات برثدی مانداندا😍
~~~~~~~~~~
GK GIVING
‼️شش پاس گل در مسابقات
Live FUT Friendly: Release the Keepers
کسب کنید؛به طوری که فقط دروازه بان ها در قسمت ساب ترکیب تیمتان باشند✅👌
~~~~~~~~~~
SCORING SAVERS
‼️پنج گل در مسابقات
Live FUT Friendly: Release the Keepers
به ثمر برسانید؛به طوری که فقط دروازه بان ها در قسمت ساب ترکیب تیمتان باشند ✅😏
~~~~~~~~~~
GLOVED GLORY
‼️سه بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Release the Keepers
با پیروزی به اتمام برسانید؛به طوری که فقط دروازه بان ها در قسمت ساب ترکیب تیمتان باشند✅✌️
~~~~~~~~~~
GOAL SCORING GOALIES
‼️یک گل در هفت بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Release the Keepers
به ثمر برسانید؛به طوری که فقط دروازه بان ها در قسمت ساب ترکیب تیمتان باشند ✅😉
~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا