اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو FOF بلوتی😍
~~~~~~~~~~~
IL GALLO
‼️یک گل و یک پاس گل توسط مهاجمان (ST,CF) در هشت بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز کسب کنید✅👌
~~~~~~~~~~~~~
BUILD UP PLAY
‼️چهار پاس گل توسط بازیکنان حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️ WEAK FOOT در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CLASS)
یا رایولز به ثمر برسانید ✅😏
~~~~~~~~~~~~~~
ITALIAN RENAISSANCE
‼️هفت بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح WORLD CLASS ) یا رایولز کسب کنید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از پنج بازیکن لیگ ایتالیا استفاده کنید ✅✌️
~~~~~~~~~~~~~
SERIE A FINISHERS
‼️ده گل توسط بازیکنان سری آ در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CALSS) یا رایولز به ثمر برسانید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا