اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو FOF گوزنس😍
~~~~~~~~~~~
ROBIN ROCKET
‼️چهار گل از خارج از محوطه جریمه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز کسب کنید✅👌
~~~~~~~~~
CLASSY CROSSER
‼️یک پاس گل به صورت سانتر در سه مسابقه جداگانه اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL)
یا رایولز به ثمر برسانید ✅😏
~~~~~~~~~~
GERMAN GOALS
‼️یک گل توسط بازیکنان المانی در هفت بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح WORLD CLASS ) یا رایولز کسب کنید ✅✌️
~~~~~~~~~
SERIE A SHARPNESS
‼️یک گل در ده بازی جداگانه توسط بازیکنان سری آ در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز به ثمر برسانید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا