اختصاصی ترجمه

ترجمه ابجکتیو LEAGUE PLAYER دفرل🔥🔥
~~~~~~~~~~~~~~
SERIE A MARATHON
‼️ده بازی که در ترکیب فیکس خود یازده بازیکن سری آ حضور دارند در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~~~~~
SCORING MACHINE
‼️سی گل توسط بازیکنان سری آ در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~~~~
PARCEL DELIVERY
‼️بیست پاس گل توسط بازیکنان سری آ در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید ✅
~~~~~~~~~~~~~~~
VOLLEY TO VICTORY
‼️یک گل به صورت ضربه والی توسط بازیکنان سری آ در چهار بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~~~~
ITALIAN FINISHING
‼️یک گل کات دار(R1+شوت)توسط بازیکنان سری آ در هشت بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~

فروش کوین فیفا