آخرین اخبار ترجمه

ترجمه ابجکتیو LEAGUE PLAYER سار 🔥🔥
~~~~~~~~~~
PURE WINNER
‼️ ده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید؛باید در ترکیب فیکس خود از یازده بازیکن لیگ جزیره استفاده کنید ✅
~~~~~~~~~~
GOLDEN BOOT
‼️سی گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~
DISTRIBUTION KING
‼️بیست پاس گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید ✅
~~~~~~~~~~~~
CROSSING SIGNAL
‼️یک پاس گل به صورت سانتر(🔴) توسط بازیکنان لیگ جزیره در پنج بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید ✅
~~~~~~~~~~~
BOXED LUNCH
‼️یک گل از پشت از محوطه جریمه توسط بازیکنان لیگ جزیره در هشت بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅

~~~~~~~~~~~~~
فروش کوین فیفا