📢بریم سراغ ترجمه Daily Objectivesدر بخش Season Objectives
____________
FUT Friendlies
‼️یک گل با هر بازیکنی در هر نوع بازی دوستانه بزنید✅
____________
Play 2 mathes
‼️دو بازی را در هر نوع مسابقه ای تا انتها به پایان برسانید✅
_____________
Win 1 matche
‼️یک بازی را در هر نوع مسابقه ای با پیروزی به پایان برسانید✅

___________________
Batle Ready
‼️توسط یک بازیکن در لیگMX(مکزیک)در سه بازی اسکواد بتل (در سطح حداقل professionalیا بالاتر) یک یا چند پاس گل بدهید✅😉
____________________
Firworks!e

‼️توسط یک بازیکن مکزیکی در هر نوع مسابقه ای دو گل به صورت والی به ثمر برسانید🔥😳✅
____________________
Parading Play
‼️پنج بازی را در هر نوع مسابقه ای به طوری که در ترکیب فیکس (اصلی)شما حداقل ۳بازیکن مکزیکی حضور داشته باشد،انجام دهید😉✅
____________________

📢ترجمهRamadan Kitدر بخش Season Objenctives
____________________

play5

‼️پنج بازی در هر نوع مسابقه ای را به پایان برسانید✅
____________________
Score 10
‼️ده گل در یک یا چند مسابقه در هر نوعی بزنید✅
____________________
Asist 8
‼️هشت پاس گل در یک یا چند مسابقه در هر نوعی بزنید✅
____________________

📢ترجمهWeak1_silverدر بخش Season Objectives
____________________
3 Lions
‼️توسط بازیکنان انگلیسی سه گل در یک یا چن مسابقه در هر نوعی به ثمر رسانید✅😉
____________________
Key Crosser
‼️سه پاس گل به صورت سانت با هر بازیکنی در مسابقه اسکواد بتل در حداقل سطح semi_proیا بالاتر بدهید✅✅
____________________
Sweet Spot
‼️دو گل به صورت شوت والی در یک یا چند مسابقه ای در هر نوع به ثمر برسانید🔥🤗
____________________
2 Goal Cushion
‼️در یک مسابقه اسکواد بتل در حداقل سطح semi_proیا بالاتر با اختلاف حداقل دو گل یا بالاتر ببرید✅✅
____________________

📢ترجمه weak2_silverدر بخش Season Objectives
____________________
Low Drive
‼️یک گل به صورت کم قدرت(حداقل تا دو خانه پر شود)در هر نوع مسابقه ای به ثمر برسانید😱✅
____________________
Battle Winner
‼️دو پیروزی را در مسابقات اسکواد بتل در حداقل سطح Semi_pro یا بالاتر کسب کنید✅
____________________
Play 3
‼️سه مسابقه را در هر نوعی به پایان برسانید😄✅
____________________
Midfeild Passer
‼️دو پاس گل را توسط بازیکنی با پست هافبک (cdm,cm,cam)بدهید✅✅
____________________

📢ترجمهFigo’s story در بخش Season Objectives
____________________
Portuguse Prince
‼️با حضور فیگو با اورال 93 و حداقل ۴بازیکن پرتقالی یا بیشتر در ترکیب فیکس(اصلی)،دو پیروزی در هر نوع مسابقه ای کسب کنید✅✅
____________________
La Liga Legend

‼️در دو بازی ،با حضور فیگو با اورال 93و حداقل ۴بازیکن لالیگا یا بیشتر در ترکیب فیکس(اصلی)،یک پاس گل در هر مسابقه دهید✅✅

____________________
Galacticos
‼️باحضور فیگو با اورال 93و حداقل ۲بازیکن رئال مادرید در هر نوع مسابقه ای یک گل زیبا و حرفه ای😎🤗به ثمر برسانید✅🔥🔥
____________________

📢ترجمهSocrates’ Storyدر بخش Season Objectives
____________________
Selecao
‼️با حضور سوکراتیس93 و حداقل۴بازیکن برزیلی یا بیشتر در ترکیب فیکس(اصلی)،دو پیروزی را کسب کنید✅✅
____________________
Serie A Season
‼️در دوبازی،با حضور سوکراتیس با اورال93 و حداقل ۴بازیکن سری آ یا بیشتر در ترکیب فیکس(اصلی)،یک پاس گل در هر مسابقه دهید✅😍
____________________
Doctor Socrates
‼️در دو مسابقه به هر نوعی،در هر بازی یک گل و یک پاس گل توسط سوکراتیس با اورال93 کسب کنید😱🔥

📢ترجمهPlay Onlineدر بخش Season Objectives😍😊
توجه:‼️هر چالش به چالش قبلی خود ربط خواهد داشت ‼️🔥
____________________
Score in 10
‼️حداقل ده گل توسط هر بازیکنی در مسابقات رایولز یا ویکند لیگ به ثمر برسانید✅
____________________
Score in 20
‼️حداقل بیست گل توسط هر بازیکنی در مسابقات رایولز یا ویکند لیگ به ثمر برسانید✅✅
____________________
Score in 40
‼️حداقل چهل گل توسط هر بازیکنی در مسابقات رایولز یا ویکند لیگ به ثمر برسانید🔥✅
____________________
Score in 60

‼️حداقل شصت گل توسط هر بازیکنی در مسابقات رایولز یا ویکند لیگ به ثمر برسانید😐🔥🔥
____________________

ترجمهSquad Battlesدر بخش Season Objectives

توجه:‼️هر چالش به چالش قبلی خود ربط خواهد داشت‼️🔥
____________________
Score in 10
‼️در ده بازی اسکواد بتل،حداقل یک گل توسط هر بازیکنی در هر مسابقه به ثمر برسانید😊✅
____________________
Score in 20
‼️در بیست بازی اسکواد بتل،حداقل یک گل توسط هر بازیکنی در هر مسابقه به ثمر برسانید✅✅
____________________
Score in 40
‼️در چهل بازی اسکواد بتل،حداقل یک گل توسط هر بازیکنی در هر مسابقه به ثمر برسانید😑🔥
____________________
Score in 60
‼️در شصت بازی اسکواد بتل،حداقل یک گل توسط هر بازیکنی در هر مسابقه به ثمر برسانید🔥🤩🔥
____________________

📢ترجمهMaster Passer در بخشSeason Objenctives

توجه:‼️هر چالش به چالش قبلی خود ربط خواهد داشت🔥‼️
____________________
Asist 10
‼️حداقل ده پاس گل در هر نوع مسابقاتی کسب کنید✅
____________________
Asist 20
‼️حداقل بیست پاس گل در هر نوع مسابقاتی کسب کنید😍✅
____________________
Asist 30
‼️حداقل سی پاس گل در هر نوع مسابقاتی کسب کنید🔥😱
____________________
Asist 40
‼️حداقل چهل پاس گل در هر نوع مسابقاتی کسب کنید🔥😢🔥

 

خرید کوین فیفا