📣ترجمه کارت سامرهیت IBRAHIMOVIC(ابراهیم موویچ)✌️در بخش SEASON OBJECTIVES
_______________________
SKILLED SERVICE
‼️در دو مسابقه رایولز،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVES یک گل به ثمر برسانید✅😍
_______________________
WEAKFOOT FINISHER
‼️در سه مسابقه رایولز،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOTیک گل به ثمر برسانید✅😉
_______________________
SERIE A SCORER
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،توسط بازیکنانی در سری آ پانزده گل به ثمر برسانید✅👌
_______________________
FORWARDS FINISHER
‼️هشت مسابقه رایولز را با پیروزی به اتمام برسانید،به طوری که در هر بازی توسط مهاجمانی(CF,ST)در سری آ یگ گل به ثمر برسانید✅🔥
_______________________

 

خرید کوین فیفا