اختصاصی ترجمه
📢ترجمه آبجکتیو کارت سامرهیت روسیلون😍 در بخش SEASON OBJECTIVES
_____________________
DEFENSIVE DELIVERY
‼️در دو مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،در هر بازی توسط دفاعان(RB,LB,CB)یک پاس گل کسب کنید✅😏
_____________________
WEAK FOOT WISDOM
‼️در سه مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)در هر بازی توسط بازیکنانی با حداکثر⭐️⭐️⭐️WEAKFOOTیا کمتر یک پاس گل به صورت سانترکردن🔴 کسب کنید✅🤗
_____________________
FRENCH FINERY
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)توسط بازیکنان فرانسوی پانزده گل به ثمر برسانید✅☺️
_____________________
BUNDESLIGA BATTLER
‼️در شش مسابقه رایولز یا اسکوار بتل(حداقل سطحPROFESSIOANLیا بالاتر)که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط بازیکنان بوندسلیگا یگ گل به ثمر برسانید✅😉
_________________

خرید کوین فیفا