اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت های کینگ،دَک و سینکِلِیر😍 در بخش MILSTONES😎
_________________
SCORING STREAK
‼️پانزده گل توسط بازیکنان لیگ EFL در مسابقات
FUT Live Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید. باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هفت بازیکن لیگ EFL مچ را استارت کنید✅😎
_________________
ASSISTANCE REQUIRED
‼️پانزده پاس گل توسط بازیکنان لیگ EFL در هر تعداد بازی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هفت بازیکن لیگ EFL مچ را استارت کنید✅🤤
_________________
PLAYING TIME
‼️پانزده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به اتمام برسانید. به طوری که در ترکیب فیکس خود حداقل با هفت بازیکن لیگ EFL مچ را استارت کنید✅✌️
_________________
WINNING STREAK
‼️ده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید.به طوری که در ترکیب فیکس خود حداقل با هفت بازیکن لیگ EFL مچ را استارت کنید✅🔥
_________________

⚠️با انجام چهار دستور العمل بالا،میتوانید هر سه آبجکتیو را همزمان با هم تکمیل کنید🥰

خرید کوین فیفا