اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت RTTF آنسو فاتی😍
________________________
SPANISH SERVICING
‼️در دو مسابقه رایولز،توسط بازیکنان اسپانیایی در هر بازی پاس گل به صورت پاس عمق(🔺)کسب کنید✅😊
________________________
4 STAR FEELING
در دو مسابقه رایولز،در هر بازی توسط بازیکنان دارای حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOT و حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVES یک گل و یک پاس گل کسب کنید✅🤩
________________________
PRECISE PASSER
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،توسط بازیکنان لالیگایی ده پاس گل کسب کنید✅😎
________________________
LALIGA LAD
‼️در شش مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط بازیکنان لالیگایی یک گل به ثمر برسانید✅😏
________________________

 

خرید کوین فیفا