اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت RTTF کره آ😍
__________________
THROUGH TALENT
‼️سه پاس گل به صورت🔺توسط بازیکنان سری آ در مسابقات
Live FUT Friendly: RTTF Classic
کسب کنید. باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن سری آ مچ را استارت کنید✅😐
__________________
SERIE A SCORING
‼️شش گل توسط بازیکنان سری آ در هر مسابقه
Live FUT Friendly: RTTF Classic
به ثمر برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن سری آ مچ را استارت کنید✅🤤
__________________
SETUP IN SERIE A
‼️ده پاس گل توسط بازیکنان سری آ در مسابقات
Live FUT Friendly: RTTF Classic
کسب کنید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن سری آ مچ را استارت کنید✅😍
__________________
WORK TO WIN
‼️چهار مسابقه
Live FUT Friendly: RTTF Classic
با پیروزی به اتمام برسانید. باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن سری آ مچ را استارت کنید✅😋
__________________

خرید کوین فیفا