اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت RTTF کونده😍
______________________
SWIFT SCORER
‼️چهار گل به صورت R1+شوت توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: RTTF Classic
به ثمر برسانید،باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅😐
______________________
LAUNCHING FORWARD
‼️پنج پاس گل توسط دفاعان(RB,LB,CB) لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: RTTF Classic
کسب کنید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅🙏
______________________
LINKING LALIGA
‼️پانزده پاس گل در مسابقات جداگانه توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: RTTF Classic
کسب کنید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅😍
______________________
SCORING IN SPAIN
‼️دوازده گل توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: RTTF Classic
به ثمر برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅😋
______________________
WINNING WAYS
‼️ده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: RTTF Classic
با پیروزی به اتمام برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن لالیگایی مچ را استارت کنید✅🔥
______________________

خرید کوین فیفا