اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت TOTGS کومان😍
______________
ALL ROUNDER
‼️حداقل یک گل و یک پاس توسط بازیکنان بوندسلیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید،باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن بوندسلیگا مچ را استارت کنید✅🤩
______________
CROSSING CLASS
‼️هشت پاس گل به صورت سانتر(🔴) در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن بوندسلیگا مچ را استارت کنید✅🙏
______________
CONSISTENT ASSISTANCE
‼️یک پاس گل در پانزده بازی جداگانه توسط بازیکنان بوندسلیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن بوندسلیگا مچ را استارت کنید✅😍
______________
HEROIC HEADING
‼️توسط بازیکنان دارای حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVES یا بیشتر،هشت گل حرفه ای (R1+شوت)در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن بوندسلیگا مچ را استارت کنید✅😋
______________
WINNING WAYS
‼️هفت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید.باید در ترکیب فیکس خود حداقل با هشت بازیکن بوندسلیگا مچ را استارت کنید✅🔥
______________

خرید کوین فیفا