اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس ایساک😍
~~~~~~~~~~~~~
CROSSING CRAFT
‼️سه پاس گل به صورت سانتر (🔴) در مسابقات
Live FUT Friendly: LaLiga Links
کسب کنید ✅👌
~~~~~~~~~~~~~
WEAK FOOT FINISH
‼️چهار گل کات دار (R1+شوت) توسط بازیکنان با حداقل ویک فوت ⭐️⭐️⭐️⭐️ در مسابقات
Live FUT Friendly: LaLiga Links
به ثمر برسانید ✅😏
~~~~~~~~~~~~
SOCIEDAD SCORER
‼️پانزده گل در مسابقات
Live FUT Friendly: LaLiga Links
به ثمر برسانید ✅✌️
~~~~~~~~~~~~~
SUCCESSFUL STREAK
‼️نه بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: LaLiga Links
با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~~~~~~~~~
SKILLED SCORING
‼️یک گل در یازده بازی جداگانه توسط بازیکنان با حداقل اسکیل موو ⭐️⭐️⭐️⭐️ یا بیشتر در مسابقات
Live FUT Friendly: LaLiga Links
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا