آخرین اخبار ترجمه

ترجمه ابجکتیو TOTGS اوسیمن 🔥🔥
~~~~~~~~~~
REFINED MARKSMAN
‼️چهار گل توسط بازیکنان پست ST در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~
GROWING INFLUENCE
‼️دو پاس گل به صورت سانتر(🔴)در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید ✅
~~~~~~~~~~~
CALCIO CONNECTION
‼️یک گل توسط بازیکنان سری آ در هفت بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~
WINNERS CIRCLE
‼️چهار بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید ✅
~~~~~~~~~~~

فروش کوین فیفا